Đà Nẵng: TNGT nghiêm trọng tại gần chốt kiểm dịch ,1 người t.ử v.ong tại chỗ

(Đà Nẵng) – K̼h̼u̼y̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼0̼/̼2̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼T̼P̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼2̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼.a̼.i̼ ̼n̼.ạ̼.n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼(̼T̼N̼G̼T̼)̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼.ử̼ ̼v̼.o̼.n̼g̼.̼
̼
̼S̼á̼n̼g̼ ̼2̼0̼/̼2̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼V̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼.ề̼u̼ ̼t̼.r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼T̼N̼G̼T̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼v̼à̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼.h̼.ế̼t̼.̼

̼H̼i̼.ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼.ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼.a̼.i̼ ̼n̼.ạ̼.n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼V̼a̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼2̼0̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼0̼/̼2̼,̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼B̼K̼S̼ ̼4̼3̼C̼ ̼-̼ ̼1̼3̼6̼.̼7̼8̼ ̼d̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼8̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ă̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼,̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼Q̼L̼1̼A̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼.̼
̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼r̼ẽ̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼T̼ứ̼ ̼C̼â̼u̼ ̼(̼g̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼u̼ ̼p̼h̼í̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼V̼a̼n̼g̼)̼,̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼B̼K̼S̼ ̼7̼6̼D̼1̼ ̼-̼ ̼4̼0̼9̼.̼1̼4̼ ̼(̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼)̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼A̼,̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼-̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼)̼.̼

̼C̼ú̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼.ử̼ ̼v̼.o̼.n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼.á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼.ệ̼m̼ ̼h̼i̼.ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼.ờ̼n̼g̼.̼
̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼3̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼5̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼2̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼T̼N̼G̼T̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼ú̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼A̼n̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼g̼ũ̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼)̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼1̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼.ử̼ ̼v̼.o̼.n̼g̼.̼
̼

T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼1̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼X̼u̼â̼n̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼L̼ệ̼,̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼m̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼B̼K̼S̼ ̼4̼3̼F̼1̼ ̼-̼ ̼2̼8̼1̼.̼7̼2̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ũ̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼-̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼o̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼B̼K̼S̼ ̼4̼3̼R̼ ̼-̼ ̼0̼1̼2̼.̼5̼3̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼.̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼t̼.ử̼ ̼v̼.o̼.n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

H̼i̼.ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼.ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼.a̼.i̼ ̼n̼.ạ̼.n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ũ̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼.̼

̼
̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼:̼ ̼L̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼l̼à̼ ̼V̼ũ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼0̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼i̼ế̼u̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼;̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼L̼ă̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼)̼.̼ ̼X̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼o̼m̼,̼ ̼l̼à̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼l̼à̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼c̼.ả̼n̼.h̼ ̼b̼.á̼o̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼k̼i̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼X̼e̼ ̼m̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼d̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼-̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼.ô̼.n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼u̼ô̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼.̼

Theo Pv Quang Hải/ Báo Kinh Tế Đô Thị

☀ Tin tức chính thống, nhanh và nóng ở Đà Nẵng và nhiều nơi khác được cập nhật tại Group: Đà Nẵng  (https://www.facebook.com/groups/csqt.info). Tham gia thành viên để thấy tin tức hằng ngày.

Các bạn tham gia làm thành viên nhóm để thấy được tin tức hằng ngày.
error: Content is protected !!